ماهيهاي زنده زينتي اب شور حق ورودی 25

کد تعرفه 3011090

بنتونيت حق ورودی 15

کد تعرفه 25081000

قسمت فنري تختخوا ب حق ورودی 45

کد تعرفه 94041000

حنابه غيراز عصاره آن . حق ورودی 30

کد تعرفه 14049010

سايرکنتورهاي برق الکترومکانيکي ا زنوع چندفاز حق ورودی 45

کد تعرفه 90283021

ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذ... حق ورودی 15

کد تعرفه 73062900

سنگ کبالت وکنسانتره هاي آن حق ورودی 4

کد تعرفه 26050000

ماست فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر حق ورودی 4

کد تعرفه 4031010

بطريهاي رنگي باظرفيت ا سمي بيشترا زيک ليتر حق ورودی 20

کد تعرفه 70109070

ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده... حق ورودی 10

کد تعرفه 72271000

مخلوط هاحاوي مشتقات هالوژنه ازمتان ،اتان ياپرويان حاو... حق ورودی 10

کد تعرفه 38247300

سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس ) حق ورودی 4

کد تعرفه 25049000

روغن خام خردل يالفت حق ورودی 4

کد تعرفه 15149100

سايرنخ ا بريشم ( غيرا زنخهاي ا خال ا بريشم )بجزموردم... حق ورودی 30

کد تعرفه 50040090

تره فرنگي وسايرسبزيجات سيرگونه حق ورودی 20

کد تعرفه 7039000

سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزبا... حق ورودی 40

کد تعرفه 84238290

پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني ... حق ورودی 4

کد تعرفه 32061100

ساير اشياء ساخته شده از بتون حق ورودی 15

کد تعرفه 68101930

سنگ سنباده روميزي حق ورودی 20

کد تعرفه 84609010

سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزن... حق ورودی 4

کد تعرفه 72249000

ماكيان ازگونه هاي Galiosdomesticusبه وزن بيش از185گرم... حق ورودی 30

کد تعرفه 1059400

تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني حق ورودی 20

کد تعرفه 84136020

شيفر(Chiefer) حق ورودی 4

کد تعرفه 59021050

ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي حق ورودی 90

کد تعرفه 69149010

فلوکستين هيدروکلرا يد حق ورودی 4

کد تعرفه 29225010

لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, ا زپشم ياکرک حق ورودی 100

کد تعرفه 62042100

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا ... حق ورودی 100

کد تعرفه 62069000

کف پوش هاا زا لياف نارگيل. حق ورودی 50

کد تعرفه 57022000

بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار حق ورودی 5

کد تعرفه 84291121

لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگ... حق ورودی 100

کد تعرفه 61142000

ريشه هاوغده هاي زيرخاکي سرشارا زنشاسته, تازه ياخشککرد... حق ورودی 20

کد تعرفه 7149000

ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش ... حق ورودی 40

کد تعرفه 85016410

لوحه,صفحه،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده يا مسلح شده فق... حق ورودی 15

کد تعرفه 68091100

تسمه همزمان بي انتها داراي محيط خارجي بيش از60وحداكث... حق ورودی 40

کد تعرفه 40103500

بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 87... حق ورودی 25

کد تعرفه 87071090

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. حق ورودی 100

کد تعرفه 61051000

ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي... حق ورودی 30

کد تعرفه 85359000

آلات موسيقي بادي - برنجي (مثلا قره ني - ترومپت ) حق ورودی 100

کد تعرفه 92051000

پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحي... حق ورودی 4

کد تعرفه 32129000

وا شرپلي ا تيلن درب شيشه دا رو حق ورودی 45

کد تعرفه 39269050

سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش حق ورودی 4

کد تعرفه 3019910

سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرساز... حق ورودی 15

کد تعرفه 12119090

طشتک ا زفلزمعمولي. حق ورودی 50

کد تعرفه 83091000

شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلک وچارچوب ميلميلک حق ورودی 4

کد تعرفه 84484200

دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (v... حق ورودی 20

کد تعرفه 85219000

کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق... حق ورودی 10

کد تعرفه 40059100

سديم سيترا ت دي هيدرا ت گريد دا رويي حق ورودی 4

کد تعرفه 29181510

گردوي برزيل , بدون پوست سخت , تازه يا خشک حق ورودی 50

کد تعرفه 8012200

قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي حق ورودی 4

کد تعرفه 85066030

ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسه... حق ورودی 20

کد تعرفه 49119990

فرونيکل. حق ورودی 4

کد تعرفه 72026000

سولفاتهاي باريم طبيعي آسياب نشده حق ورودی 25

کد تعرفه 25111090