ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی به تجارت چیست؟
14 مرداد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی به تجارت چیست؟

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺧﺬ ﻣﯽ کنند ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔ...

غرفه ها و جایگاه آن ها در نمایشگاه بین المللی
5 اردیبهشت غرفه ها و جایگاه آن ها در نمایشگاه بین المللی

هر غرفه باید متناسب با ارائه محصولات انتخاب شود. بر این اساس انواع غرفه به شرح زیر است: غرفه های ردیفی غرفه های ردیفی به سمت راهرو باز می شوند و دوغرفه همسای...