نمایشگاه ها به عنوان قسمتی از بازاریابی ترکیبی بین المللی
28 فروردین نمایشگاه ها به عنوان قسمتی از بازاریابی ترکیبی بین المللی

نقش نمایشگاه ها در بازاریابی ترکیبی بمنظور ایجاد تصمیم گیری استراتژیک برای حضوردر نمایشگاه، یک شرکت باید به بازاریابی ترکیبی خود در انواع مختلف محصولات، قیمت ...

اهداف حضور در نمایشگاه های بین المللی
24 فروردین اهداف حضور در نمایشگاه های بین المللی

بررسی اهداف غرفه داران برای حضور در نمایشگاه های بین المللی  برای اینکه یک شرکت بتواند تصمیم درستی بمنظور حضورش در نماشگاه بگیرد، باید موقعیت خود را تحلیل و ب...