مناقصه چیست؟
5 خرداد مناقصه چیست؟

مناقصه فرآیندی است که از دو بخش مناقصه گزار ( گروه یا ارگانی که مناقصه را برگزار می کنند که می تواند ارگان های دولتی باشند یا خصوصی ) و مناقصه گر (گروه یا افراد...