تفاوت بین مناقصه و مزایده در چیست؟
5 خرداد تفاوت بین مناقصه و مزایده در چیست؟

مناقصه: فرآیندی است، رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر(طبق اسناد مناقصه)که در آن تعهدات موضوع معامله، به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد وا...