خدمات مورد نیاز غرفه داران برای حضور در نمایشگاه
1 اردیبهشت خدمات مورد نیاز غرفه داران برای حضور در نمایشگاه

خدمات قابل ارائه به غرفه داران زمانیکه یک غرفه دار ضوابط و مقررات حضورش را دریافت کرد، آنگاه تاییدیه ثبت نام غرفه خود را برای رزرو از طریق اینترنت دریافت خواه...