گواهی مبداء (Certificate of Origin)  چیست؟
25 آذر گواهی مبداء (Certificate of Origin) چیست؟

گواهی مبداء سندی است که اتاق بازرگانی هر کشور برای کالاهای صادراتی تنظیم و برای هر مورد صادرات، صادر می شود. این سند محل (کشور) ساخت کالای مورد نظر را گواهی می ...