قراردادهای خريد و فروش بين المللي
6 خرداد قراردادهای خريد و فروش بين المللي

تجزيه عناصر قرارداد قرارداد از تلاقي دو عنصر پيشنهاد يا ايجاب (offer ) و قبول (acceptance ) حاصل مي گردد . پيشنهاد و قبول دو ركن اساسي هر قرارداد است . طرف پ...