صادرات کالا از ایران
14 مرداد صادرات کالا از ایران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات/واردات (را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﻟﺰوم و...