نظارت برموفقیت شرکت با بررسی مزایای نمایشگاه بین المللی
20 اردیبهشت نظارت برموفقیت شرکت با بررسی مزایای نمایشگاه بین المللی

نظارت بر فعالیت های یک شرکت که عنصری حیاتی از حضور شرکت در نمایشگاه می باشد، به این صورت است که نمایشگاه ها مخاطبان هدف را ارزیابی می کنند و فورا بازار را متفاو...