مزایده و مناقصه آنلاین چرا و چگونه؟
14 شهریور مزایده و مناقصه آنلاین چرا و چگونه؟

تقریبا کسی رو نمیشه پیدا کرد کلمه مناقصه و مزایده را نشنیده باشد. وقتی کلمات مناقصه و مزایده به گوش میخورد بدون شک همه ما صحنه ای تقریبا مشابه در ذهن تداعی می ک...