نمایشگاه ها به عنوان قسمتی از بازاریابی ترکیبی بین المللی
28 فروردین نمایشگاه ها به عنوان قسمتی از بازاریابی ترکیبی بین المللی

نقش نمایشگاه ها در بازاریابی ترکیبی بمنظور ایجاد تصمیم گیری استراتژیک برای حضوردر نمایشگاه، یک شرکت باید به بازاریابی ترکیبی خود در انواع مختلف محصولات، قیمت ...