اصول  قراردادهای تجاری
6 خرداد اصول قراردادهای تجاری

اصول قراردادها در قرارداد هاي خصوصي علي القاعده اصل حاكميت اراده طرفين حاكم است لكن بايد توجه داشت كه اين اصل با توجه به قوانين آمره و ناهيه كشور خريدار و فرو...