عوامل مؤثر بر روی قیمت گذاری و فروش ترکیبی منطقه ای و بین المللی  محصولات در نمایشگاه بین المللی چیست؟
29 فروردین عوامل مؤثر بر روی قیمت گذاری و فروش ترکیبی منطقه ای و بین المللی محصولات در نمایشگاه بین المللی چیست؟

عامل های مهم استفاده شده برای انتشار قیمت محصولات یک شرکت و شرایط فروش ترکیبی، شامل تعیین چارچوب رفتاری مشتری ، اندازه شرکت، موقعیت و فواصل حمل و نقل می باشد هم...