بررسی عوامل مؤثر بر شرکت در نمایشگاه بین المللی
30 فروردین بررسی عوامل مؤثر بر شرکت در نمایشگاه بین المللی

غرفه های انحصاری یا مشترک حضور در غرفه بصورت جداگانه وغیرمشترک بهمراه میزبانی غرفه داران خودمان، شانس بیشتری را برای موفقیت فراهم کرده. با این حال، برای غرفه د...