راهکارهای ایجاد شده جهت تبلیغات در نمایشگاه بین المللی
11 اردیبهشت راهکارهای ایجاد شده جهت تبلیغات در نمایشگاه بین المللی

تبلیغات و روابط عمومی، بخش ضروری از برنامه ریزی در نمایشگاه ها است. موفقیت در نمایشگاه با سطح توجه بازدیدکننده در غرفه بدست می آید. با توجه به اینکه غرفه داران ...