101 نکته که در مدرسه کسب و کار و تجارت آموختم
16 مهر 101 نکته که در مدرسه کسب و کار و تجارت آموختم

مروری بر کتاب : «101 نکته که در مدرسه کسب و کار و تجارت آموختم » فهرست: چگونه یک جلسه را پیش ببریم "چگونگی مدیریت جلسه ها" (How to run a meeting) رهبریت / ...