اینکوترمز چیست؟
2 مهر اینکوترمز چیست؟

هدف و قلمرو اینکوترمز هدف از اینکوترمز ارائه مجموعه‌ ای از مقررات بین المللی برای تفسیر متداولترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. و بدین ترتیب از چ...