محتويات قراردادهای خارجي
6 خرداد محتويات قراردادهای خارجي

ذكر مشخصات كامل طرفين قرارداد قيد نام خريدار و فروشنده با ذكر آدرس دقيق و كامل هر يك در قرارداد ضروري است زيرا به جز خريدار و فروشنده هيچ شخص ديگري متعهد قرا...